Videók
Képgaléria
Friss

HÁZIREND

1.1. A Park területére való belépéskor a jelen HÁZIREND rendelkezéseit a Park vendégei megismerték és önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősséggel terheli. 

1.2. A HÁZIREND-ben foglalt előírásokat és a Kalandpark alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani. 

1.3. Az üzemeltető kifejezetten felhívja a vendégek figyelmét arra, hogy az élményelemeinek használata bizonyos ügyességet, gyakorlottságot igényel, amelynek elsajátításában azonban az üzemeltető munkatársai – az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében – szívesen nyújtanak segítséget. 

1.4. Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Kalandpark területéről kitiltható. 

2.1. A Kalandpark nyitva,tartását a Park vezetősége indokolt esetben (pl. Hivatalos ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előzetesen közösségi csatornáin, honlapján, vagy a Park bejáratánál kifüggesztve írásban tájékoztatni. 

2.2. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, időjárási tényezők stb. Esetén) jogosult a Park teljes vagy részleges lezárására, ezért a Kalandpark vezetősége a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. 

2.3. A vendégeknek érdeke, hogy minden Kalandparkba való érkezéskor megfelelően tájékozódjon az időjárásról  min agy mértékben befolyásolhatja a Kalandpark élményelemeinek rendeltetésszerű működését/használatát és a Park biztonságos nyitvatartását.

2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz e díjváltozást, ez esetben jogosúlt akár az üzemeltetés felfüggesztésére is, ha azt a biztonság megörzése érdekében úgy ítéli.

3.1. A Kalandparkba való belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő élményelemre a megfelelő jegyet megváltani és az élményelemek igénybevételéig sértetlenül megőrizni, hogy az érvényesítést végző személyzet számára az elfogadható legyen. Indokolt esetben pl szakadt, sérűlt jegyek elfogadását a park munkatársai megtagadhatják.

3.2. A Kalandparkba a belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, valamint azok a vendégek akik nem használják az élményelemeket ( kísérők ) ingyenesen látogathatják a kalandpark területét.

3.3. A jegy kizárólag csak arra az élményelemre érvényes, amelyre a jegyet kiadták. 

3.4. A Tavirózsa Kalandpark fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

4. A Kalandpark szolgáltatásait és eszközeit minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. 

5. A Kalandpark területén, 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diák igazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges).

6. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb... elményelemeken lévő figyelmeztetések, valamint animátoraink utasításainak betartása a Kalandpark egész területén kötelező!

7. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt védőeszköz (karabíner, védősisak, kesztyű, beülő stb..) használatát megtagadja, az animátor személyzet automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból, kártérítésre nem jogosúlt ! 

8. Az élményelemek üzemelése, beleértve a nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye. 

9. A Kalandpark területén elhagyott tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk, lefolyók-, csővezetékek, élményelemeink és a hozzá tartozó berendezések ez okból történő szétszedését, stb...nem vállaljuk. 

10. Aki a Kalandpark berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak helyreállítási költségei a vendéget terhelik.

11. A Kalandpark területén az arra alkalmas öltözék –túra bakancs, melegítő, mozgást nem korlátozó kénylemes öltözék stb. használata javasolt.

12. A Kalandpark élményelemeit sérült vagy nyílt sebbel rendelkezők nem vehetik igénybe. 

13. Ittas-, ill. bódultságot-, ill. egyéb-, a tudatmódosítást okozó szerek (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatt álló személy a Kalandpark területén nem tartózkodhat,  szolgáltatást nem vehet igénybe. 

14. A Kalandpark területére Tilos más vendég zavarását okozó tárgyat bevinni továbbá :

14.1. tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. behozni. 

15. a padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni-, a helyükről elmozdítani. 

16. a Kalandpark területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni (kivétel kerékpár táró), üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a Szolgálati járműveket). 

17.  rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja. 

18. személyzeti mellékhelyiségébe bemenni. 

19. bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni. 

20. a közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni. 

21. Ha a vendég a Kalandpark élményelemét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi esetleg kárt tesz benne és azért az adott élményelemet le kell zárni, illetve annak működését fel kell függeszteni, úgy annak költségét és ezen felül az élményelem használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni. 

22.1. A tűzesetek megelőzése érdekében TILOS :

22.2.  mellékhelyiségekben, ill. a Kalandpark teljes területén dohányozni.

22.3. bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni. 

23. Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. Szabadon hagyni. 

24. A talált tárgyakat kérjük  „Cassa pult”-nál leadni.  

25. Vendégeink észrevételeiket-, panaszaikat az „Cassa pult”-nál szóban-, illetve az ott elhelyezett panaszkönyvben tehetik meg írásban. 

26. A parkba való belépéskor mindenki elfogadja, hogy a helyszínen képi és hangfelvétel készül. Amennyiben a Tavirózsa Kalandpark területén az üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. Hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 

27. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához – és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásait betartva – használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. 

28.  Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Kalandparkba, mert ezekért sem vállal felelősséget a Kalandpark vezetősége.

29. Élményelemek használata:

A Tavirózsa Kalandpark élményelemeit mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-, biztonságos technikai tudás esetén használhatja. A Tavirózsa Kalandpark által rendelkezésére bocsátott eszközökkel (karabíneres beülő, védősisak, kesztyűk és esetenként kapott cipő) használhatja. Vendég az általa behozott eszközt/eszközöket nem használhatja a Kalandpark élményelemein, kivétel saját ruházat és cipő.

30. Parkoló használata: 

A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ szabályainak megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik. 

 

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA !